Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΜΕΝ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ; (ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 2725/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ & «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΜΕΝ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
(ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 2725/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ & «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»)

Μετά την έκθεση της Ε.Ε.Α. για την καταγγελία πολυ-ιδιοκτησίας Ξάνθης και «Γαύρου του Βορρά» πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσα ειπωθεί σχετικά. Κάποια από αυτά ΔΕΝ έχουν καμία βάση, έτσι ώστε να δημιουργείται η απορία αν λέγονται και γράφονται σκόπιμα ή από άγνοια. Σήμερα επιδιώκουμε με σημείο αναφορά το κείμενο του νόμου με το οποίο μπήκε η Ε.Ε.Α. στην ζωή μας να δώσουμε την σωστή εικόνα για όσα διακινούνται τις τελευταίες μέρες. Η Ε.Ε.Α. δημιουργήθηκε με τον Ν. 3057/2002 της Κυβέρνησης Σημίτη ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 2725/1999.

Το άρθρο 23 του Ν. 3057 τροποποίησε το άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 με το οποίο συστάθηκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην οποία με το άρθρο 24 εκχώρησε τις περισσότερες αρμοδιότητες που από το 1999 μέχρι και εκείνη τη στιγμή είχε το Τμήμα Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στην κωδικοποίηση του Ν 2725/1999 το άρθρο με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. έλαβε τον αριθμό 77Α.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ν. 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/2002 τα καθήκοντα της Ε.Ε.Α. που περιγράφονται στο άρθρο 77Α είναι:

«α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεων τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια.

γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά που επιχορηγούνται.

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ’ αυτά και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές.

ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού.

η) Εκδίδει οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος.

θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων.

ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανάπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή γνωμοδοτεί μόνο μετά από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων (βλέπε κόκκινο πλαίσιο). Δεδομένου ότι για την διερεύνηση της καταγγελίας του «γνήσιου Γαύρου» ΔΕΝ υπήρξε προηγούμενο ερώτημα ούτε του Υπουργού, ούτε της Ε.Π.Ο. (οικείας ομοσπονδίας), ούτε της SUPER LEAGUE (επαγγελματικού συνδέσμου) η έκθεση της Επιτροπής ΔΕΝ είναι γνωμοδότηση.

Τότε τι είναι;

Σύμφωνα με τα καθήκοντα της Επιτροπής αυτή:

  • Ελέγχει τις Α.Α.Ε. καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για την διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος.
  • Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού.

Άρα, η έκθεση της Επιτροπής εκδόθηκε με βάση την καταγγελία που έλαβε και η οποία αφορά την παραβίαση διατάξεων για την χορήγηση του πιστοποιητικού συμμετοχής στο Πρωτάθλημα.

Πράγματι, αυτό έκανε. Μετά την εξέταση της υπόθεσης με ψήφους 4-1 η Επιτροπή κατέληξε πως η καταγγελία ευσταθεί. Στη συνέχεια με βάση την παράγραφο 6 του άρθρο 77Α επέβαλλε χρ5ηματικό πρόστιμο και στις δύο ομάδες, η επιβολή του οποίου δεν αποκλείει -όπως ρητά προβλέπει ο νόμος- τυχόν άλλες συνέπειες.

Συνέπειες οι οποίες στην περίπτωση μας αφορούν την ανάκληση των πιστοποιητικών συμμετοχής των δύο ομάδων (με 3-2) από τη στιγμή που αυτά χορηγήθηκαν. Για τις συνέπειες της ανάκλησης των πιστοποιητικών σας παραπέμπουμε αμέσως παρακάτω και ειδικότερα στο σκούρο πράσινο πλαίσιο.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται σαφώς τι συμβαίνει όταν η Επιτροπή ανακαλέσει ένα πιστοποιητικό συμμετοχής:

«Το πιστοποιητικό αυτό δεν χορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση της Επιτροπής περί μη χορήγησης του, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή.

Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμία ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα, εάν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής.»

Για το τέλος του σημερινού κειμένου μας θ’ ασχοληθούμε με την προβλεπόμενη διαδικασία μετά την έκθεση της Επιτροπής.

Παρακάτω στο ίδιο άρθρο (77Α) σημειώνεται η ακριβής διαδικασία που ακολουθείται μετά από μια απόφαση της Επιτροπής:

«Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτισμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση της τις κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωση, μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο, να την διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων.»

Όπως γίνεται ξεκάθαρα κατανοητό από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής (τα οποία έπονται της διαδικασίας στην διατύπωση του άρθρου) το «δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου» απλά επιβάλλει την προβλεπόμενη νόμιμη κύρωση και ΔΕΝ εξετάζει επί της ουσίας την έκθεση της Ε.Ε.Α.

Ειδικότερα στην περίπτωση της ανάκλησης του πιστοποιητικού συμμετοχής το «δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου» απλά ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ την ομάδα που αφορά η ανάκληση του πιστοποιητικού. Δηλαδή, η διαδικασία μετά την προώθηση της έκθεσης της Επιτροπής είναι απλά ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ.

Συνεπώς, η έκθεση της Ε.Ε.Α. είναι ουσιαστική και όχι γνωμοδοτική. Είναι ΑΠΟΦΑΣΗ του καθ’ ύλη αρμοδίου οργάνου και όχι γνωμοδότηση, όποιος και να σας το λέει. Γιατί εδώ όλων υπερισχύει ο νόμος και η διατύπωση του.

Βέβαια, αυτοί που για δικό τους συμφέρον θέλουν να ξεπλύνουν την ομάδα του Ιβάν Σαββίδη βρήκαν ένα κουρελόχαρτο (σε σχέση με τον νόμο) και το έκαναν «σημαία». Βρήκαν που λέτε μια σελίδα ενός «Παραρτήματος» του Κανονισμού της Ε.Ε.Α. (ο οποίος έχει εκδοθεί με βάση το άρθρο για την σύσταση της Επιτροπής) στο οποίο αναφέρεται ότι το πόρισμα της Επιτροπής ελέγχεται από το Πειθαρχικό της SUPER LEAGUE για την ουσιαστική του βασιμότητα! (βλέπε εδώ).

Τώρα, πως γίνεται να υπερισχύει το Παράρτημα ενός Κανονισμού Λειτουργίας μιας ρητής διατύπωσης νόμου αυτό ΔΕΝ μπορεί να το εξηγήσει κανείς τους. Γιατί, τίποτα ΔΕΝ υπερισχύει του νόμου και της Εισηγητικής Έκθεσης του (στην οποία καταγράφεται η βούληση του νομοθέτη). Καμία Υπουργική Απόφαση, Εγκύκλιος ή Κανονισμός Λειτουργίας ΔΕΝ υπερισχύουν της διατύπωσης του νόμου. Και όπως είδαμε πουθενά στο άρθρο 77Α ΔΕΝ προβλέπεται η δυνατότητα να μην γίνει αποδεκτή η έκθεση της Επιτροπής.

Την οποία υπεροχή του νόμου έναντι οποιουδήποτε άλλου κειμένου (π.χ. Καταστατικού) είχε στο πρόσφατο παρελθόν αναδείξει πολλές φορές ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Έτσι, αν ο νόμος προβλέπει για την διαιτησία ή το εκλογικό σύστημα ΔΕΝ γίνεται οι εκλογές να γίνουν με άλλο εκλογικό σύστημα απ’ αυτό που προβλέπεται από τον νόμο. Βέβαια, αυτό σε μια χώρα στην οποία η νομιμότητα (εφαρμογή των νόμων) είναι δεδομένη.

Σε κάθε, όμως, περίπτωση αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά στην Κυβέρνηση. Γι’ αυτό και μετά την ψήφιση της με αναδρομική ισχύ τροπολογίας (βλέπε σελ. 7-8 του pdf) η Κυβέρνηση προχώρησε σε απευθείας συνεννοήσεις με τους «υπερεθνικούς». Έτσι, αφού ο νόμος υπερισχύει του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. (στη συγκεκριμένη περίπτωση θα «κάνουν γαργάρα» το «αυτο-διοίκητο») ΔΕΝ απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. Έτσι κι αλλιώς η διατύπωση του άρθρου 77Α είναι απολύτως σαφής:

Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωση, μέσα σε τριάντα (30) μέρες το αργότερο, να την διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων.

Αυτά λοιπόν σχετικά με το δεσμευτικό ή μη της έκθεσης της Ε.Ε.Α. και της διαδικασίας που πρέπει ν’ ακολουθηθεί. Μένει να δούμε αν η έκθεση της Ε.Ε.Α. θα κοινοποιηθεί και σε άλλους Κρατικούς φορείς αρμόδιους για άλλες πλευρές της συγκεκριμένης οικονομικής κατά βάση υπόθεσης.

06 Φλεβάρη 2020
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 991 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Χρονολόγιο ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΜΕΝ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ; (ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν. 2725/1999 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ & «ΓΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ»)