Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΤΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»
(ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΤΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ)

Την Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη συνεκλήθη η Γ.Σ. των μετόχων της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» για να εγκρίνει τον τρίτο Ισολογισμό της που αφορά την χρήση του 2016. Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής η εταιρεία εμφάνισε Ζημιές 158.898,59 Ευρώ. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τις μεταβολές των οικονομικών μεγεθών της σε σχέση με το 2015. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα που δίνει ο Ισολογισμός ΔΕΝ είναι ενδεικτική για το μέλλον της εταιρείας. Αυτό γιατί τώρα που ξεκίνησαν τα έργα θα χρειαστεί να μπουν πολλά εκατομμύρια στο Ταμείο της, μέχρι ν’ αρχίσει αυτή να έχει Έσοδα. Σημειώνεται ότι αυτό ισχύει από οικονομικής και μόνο άποψης και ΔΕΝ σχετίζεται με το αν έχει το νομικό δικαίωμα η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» να εκμεταλλεύεται το νέο γήπεδο της Α.Ε.Κ. Τα μεγέθη του Ισολογισμού το 2016 μεταβλήθηκαν σε σχέση με το 2015 ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Λοιπά Ενσώματα Πάγια 1.301.104,37 1.283.404,37 17.700,00
Λοιπά Αϋλα 3.000,00 3.000,00 0,00
Αναβαλλόμενοι Φόροι (απαιτήσεις) 12.237,87 11.889,87 348,00
Εμπορικές Απαιτήσεις 5.954,93 5.954,93 0,00
Λοιπές Απαιτήσεις 646.729,16 643.029,36 3.699,80
Προπληρωμένα Έξοδα 124.835,32 112.174,33 12.660,99
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 443.813,62 639.938,16 -196.124,54
Μετοχικό Κεφάλαιο 2.653.038,10 2.653.038,10 0,00
Αποτελέσματα εις Νέο -198.354,92 -39.456,33 -158.898,59
Εμπορικές Υποχρεώσεις 56.233,40 53.670,00 2.563,40
Φόρος Εισοδήματος 1.000,00 6.880,56 -5.880,56
Λοιποί Φόροι και Τέλη 18.521,90 18.021,90 500,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.236,89 7.236,89 0,00

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:

  • Οι «Εμπορικές Απαιτήσεις» της εταιρείας παρέμειναν σταθερές.
  • Η μικρή αύξηση των «Λοιπών Απαιτήσεων».
  • Η αύξηση των «Προπληρωμένων Εξόδων».
  • Η πολύ μεγάλη μείωση των «Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων».
  • Η μικρή (για το ύψος τους) αύξηση των «Εμπορικών Υποχρεώσεων».
  • Τα 1.000 Ευρώ του «Φόρου Εισοδήματος» είναι το «Τέλος Επιτηδεύματος» που οφείλεται (και) στις Ζημιογόνες Χρήσεις.
  • Η οριακή αύξηση των «Λοιπών Φόρων και Τελών»
  • Οι «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» παρέμειναν σταθερές.

Τι σημαίνουν όμως για την κατάσταση της εταιρείας όλα αυτά;

Ουσιαστικά όσο δεν έχουμε κάποια παραπάνω πληροφόρηση ΔΕΝ μπορούμε να σχολιάσουμε την αυξομείωση οποιουδήποτε οικονομικού μεγέθους της εταιρείας◦ παρά μόνο να εικάσουμε. Έτσι έκρινα σκόπιμο ν’ αφήσω Κατ’ αρχάς καλό θα ήταν να μας ενημέρωνε η εταιρεία από ποια αιτία προέρχονται οι «εμπορικές απαιτήσεις» της μιας και δεν λειτουργεί ακόμα κανονικά.

Αντίστοιχα καλό θα ήταν να μάθουμε την προέλευση τόσο των «Λοιπών Απαιτήσεων», όσο και των «Εμπορικών Υποχρεώσεων» της εταιρείας οι οποίες εμφάνισαν μικρή αύξηση.

Σχετικά με τα «Προπληρωμένα Έξοδα» δεν μπορεί να υπάρξει κάποια παρανόηση καθώς είναι έξοδα τα οποία αφορούν σε μελλοντικές χρήσεις και γι’ αυτό αναφέρονται ξεχωριστά μέχρι να έρθει η ώρα που θα καταχωρηθούν στα έξοδα και θα διαμορφώσουν έτσι τ’ αποτελέσματα της.

Η μεγάλη μείωση των «Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων» οφείλεται στην κυρίως στην πληρωμή 150.000 για «Αμοιβές, Εισφορές και Κρατήσεις» που αφορούν την κατασκευή του γηπέδου (βλέπε εδώ).

Όσον αφορά τώρα τ’ Αποτελέσματα Χρήσης αυτά έκλεισαν με Ζημιά, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από τις 150.000 που πληρώθηκαν για την Άδεια του γηπέδου και οι οποίες από άποψης Εξόδου ανήκουν στα «Μη Λειτουργικά Έξοδα». Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2016 2015
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 22.062,63
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 0,00 0,95
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ -6.682,00 -6.692,68
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -1.027,05 -3.652,95
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ -1.000,00 -2.000,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ -330,00 -340,00
ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -150.000,00 -403,70
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -207,54 -332,36
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 348,00 -3.203,22
ΣΥΝΟΛΑ -158.898,59 5.438,67

Τέλος από την άποψη του «Δείκτη Ρευστότητας» η «Δικέφαλος» πέρισυ βρισκόταν στο 7,46 και φέτος βρίσκεται 5,35 αποδεικνύοντας ότι από άποψη ρευστότητας και πάντα σε σχέση με τις Υποχρεώσεις της (Χρέη) η εταιρεία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Απλά σημειώνω ότι για να είναι συγκρίσιμος ο δείκτης σε σχέση με την περσυνή του τιμή και φέτος χρησιμοποίησα μόνο τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» χωρίς να συνυπολογίσω τις υπόλοιπες απαιτήσεις της εταιρείας με τις συνολικές «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Αν ωστόσο κάποιος ήθελε να συνυπολογίσει και τις απαιτήσεις της «Δικέφαλος» τότε ο «Δείκτης Ρευστότητας» θα ήταν για το 2015 στο 16,33 και για το 2016 στο 14,71.

Συμπερασματικά, η «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» χαίρει άκρας υγείας. Είναι, όμως, προφανές ότι για να είναι σε θέση να συνεχίσει τα έργα κατασκευής του γηπέδου η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να προβεί σε Α.Μ.Κ.

Κλείνοντας την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών της «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» πρέπει να σημειωθεί ένα λάθος στην παρουσίαση κάποιων από αυτά. Είναι προφανές πως το λάθος έγινε λόγω βιασύνης. Δεν παύει, ωστόσο, να «βγάζει μάτι» όταν κάποιος προσπαθεί να επιβεβαιώσει τα ποσά που αναφέρονται μ’ αυτά του Ισολογισμού. Το λάθος βρίσκεται στον Πίνακα της σελίδας 5 όπου παρουσιάζονται τα «Χρηματοοικονομικά στοιχεία και (οι) Προκαταβολές». Τα ποσά της στήλης της 31ης Δεκέμβρη 2015 είναι στην ουσία αυτά της 31ης Δεκέμβρη 2014. Για τον λάθος Πίνακα βλέπε εδώ & εδώ. Για τα σωστά ποσά με βάση τον Ισολογισμό βλέπε εδώ.

13 Σεπτέμβρη 2017
παρατηρητής 1.

Διαβάστηκε 462 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΤΕ ΛΙΓΟ ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ)