Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 4o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ EUROPA LEAGUE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 4o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε.
(Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ
EUROPA LEAGUE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ)

Δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 03 Ιούνη στο Γ.Ε.ΜΗ. ο Ισολογισμός της Π.Α.Ε. για την περίοδο 2017-2018 (βλέπε εδώ). Ο Ισολογισμός τον οποίο και παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε πίνακες περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε., την χρονιά που η ομάδα εκτός της πορείας στο EUROPA LEAGUE κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Στη Χρήση 2017-2018 η Π.Α.Ε. πραγματοποίησε μετά από δύο χρόνια και πάλι Κέρδη (η προηγούμενη φορά ήταν στην 1η της Χρήση στην Β Εθνική). Παρ’ όλα αυτά εφ’ όσον τα Κέρδη συμψηφίζουν προϋπάρχουσες Ζημιές δεν προκύπτει θέμα διάθεσης Κερδών και δημιουργίας Αποθεματικού ύψους 10%. Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των σχετικών πινάκων και τον σχολιασμό τους μια απαραίτητη προειδοποίηση:

Ότι διαβάζετε αφορά στην οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. σχεδόν 1 χρόνο πίσω. ΔΕΝ αντανακλούν την σημερινή της κατάσταση.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων τόσο για τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού όσο και για την ανάλυση τους όπως προκύπτει από το κείμενο που τον συνοδεύει. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπάρχει και σχετικό σχόλιο. Στο τέλος εκτός από τους απαραίτητους δείκτες δίνεται και το συμπέρασμα μας σχετικά με τον Ισολογισμό και την κατάσταση που αυτός περιγράφει. Αυτός που θα πάει κατευθείαν στο τέλος χωρίς να μελετήσει τους πίνακες θα έχει περισσότερες απορίες απ’ όσες έχει τώρα. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία σχετικά μεταξύ τους μέρη.

Α' Μέρος

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν τα μεγέθη του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ συγκρινόμενα με τα περσυνά. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτούς αναλύονται σ' άλλους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω οι συγκεκριμένοι παρατίθενται ασχολίαστοι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.050.687,00 991.936,32 58.750,68
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 7.503.944,67 6.735.914,93 768.029,74
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 181.587,95 191.038,87 -9.450,92
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 27.237,19 0,00 27.237,19
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.460.230,48 208.700,00 2.251.530,48
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.250.432,01 2.552.673,36 -302.241,35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.107.019,21 1.202.579,46 904.439,75
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.309.941,92 2.386.460,87 -76.518,95
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.650.369,92 1.785.822,70 -135.452,78
ΣΥΝΟΛΑ 19.541.450,35 16.055.126,51 3.486.323,84
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.800.000,00 2.261.000,00 2.539.000,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6.809.384,50 6.812.384,50 -3.000,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -6.615.116,12 -8.210.815,81 1.595.699,69
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.943.892,33 2.368.221,63 -424.329,30
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡ/ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 308.649,20 -308.649,20
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93.149,18 93.149,18 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.259.000,08 4.729.433,92 -470.433,84
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 160.630,29 160.630,29 0,00
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.667.381,01 1.533.826,50 133.554,51
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43,93 844.966,80 -844.922,87
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.239.972,36 3.933.047,20 -693.074,84
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.183.112,78 1.220.633,10 1.962.479,68
ΣΥΝΟΛΑ 19.541.450,34 16.055.126,51 3.486.323,83

Ακολουθεί η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων σε σύγκριση με πέρυσι. Ο συμψηφισμός τους με τα Λειτουργικά Έξοδα που ακολουθούν μας δίνει τ’ αποτελέσματα της Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 4.281.608,14 2.570.449,78 1.711.158,36
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 5.547.441,36 4.429.281,51 1.118.159,85
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 2.558.038,16 3.570.000,00 -1.011.961,84
ΕΜΠΟΡΙΚΑ 13.405,33 0,00 13.405,33
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 9.021.521,00 505.000,00 8.516.521,00
ΛΟΙΠΑ 2.722.671,66 2.509.757,10 212.914,56
ΣΥΝΟΛΑ 24.144.685,65 13.584.488,39 10.560.197,26

Τα έσοδα από εισιτήρια αξίζουν μια ξεχωριστή ματιά και γι' αυτό παρατίθενται μόνα τους.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 3.161.560,02 1.624.052,70 1.537.507,32
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.120.048,12 946.397,08 173.651,04
ΣΥΝΟΛΑ 4.281.608,14 2.570.449,78 1.711.158,36

Κοιτάζοντας τα σύνολα για τις δύο χρονιές παρατηρούμε ότι η περσυνή πραγματοποίησε ρεκόρ Εσόδων. Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5 εκ. Ευρώ φτάνοντας στο ύψος των 24 εκ.

Ακολουθούν τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά σχεδόν 5,5 εκ. Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Σε σχέση με τα Έσοδα η αύξηση των Εξόδων ήταν περίπου η μισή και γι’ αυτό το Αποτέλεσμα Χρήσης ήταν Κερδοφόρο. Μετά τον συνοπτικό πίνακα ακολουθεί ανάλυση για κάθε κονδύλι με την σειρά εμφάνισης τους εκτός από τα: Απομείωση και Απόσβεση και Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων των οποίων η παρουσίαση ελάχιστα θα βοηθούσε την ουσιαστική ενημέρωση σας. Ωστόσο όποιος το επιθυμεί μπορεί ν' ανατρέξει στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό στις παραγράφους 6.18 & 6.19 στην σελίδα 41 (43η του pdf).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 139.177,60 30.617,24 108.560,36
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 12.651.127,39 9.273.854,49 3.377.272,90
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 1.147.410,52 618.686,16 528.724,36
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 177.271,40 163.833,66 13.437,74
ΛΟΙΠΑ 8.686.200,76 7.138.820,86 1.547.379,90
ΣΥΝΟΛΑ 22.801.187,67 17.225.812,41 5.575.375,26

Στο Κόστος Πωληθέντων περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστη εκτός από το κόστος συμβολαίων των παικτών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 92.073,05 9.172,50 82.900,55
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ 47.104,55 21.444,74 25.659,81
ΣΥΝΟΛΑ 139.177,60 30.617,24 108.560,36

Ακολουθούν οι Αμοιβές Ποδοσφαιρικού Τμήματος οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 6.484.560,07 4.654.981,04 1.829.579,03
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 6.166.567,32 4.618.873,45 1.547.693,87
ΣΥΝΟΛΑ 12.651.127,39 9.273.854,49 3.377.272,90

Τέλος παρατίθενται τα Λοιπά Έξοδα τα οποία και αυτά αυξήθηκαν σχεδόν κατά 21,50%. 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 805.435,38 709.354,98 96.080,40
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 98.270,47 92.914,37 5.356,10
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 55.640,22 67.757,64 -12.117,42
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 39.303,16 125.188,66 -85.885,50
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 893.568,35 865.053,04 28.515,31
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 192.322,81 343.806,08 -151.483,27
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 9.581,55 4.120,35 5.461,20
ΔΩΡΕΕΣ 119.345,00 14.500,00 104.845,00
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.731,34 14.363,47 -4.632,13
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 266.988,26 97.270,00 169.718,26
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.791.326,60 1.514.174,66 277.151,94
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 723.027,42 280.462,69 442.564,73
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 319.785,00 237.004,56 82.780,44
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 1.342,16 0,00 1.342,16
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.360.533,04 2.772.850,36 587.682,68
ΣΥΝΟΛΑ 8.686.200,76 7.138.820,86 1.547.379,90

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού με τις Ταμειακές Ροές που εξαιτίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μπήκαν από 3ετίας στην ζωή μας. Οι Ταμειακές Ροές μας δείχνουν την προέλευση κάθε Ευρώ που διακινήθηκε στην Π.Α.Ε. καθώς και το τελικό ποσό που βρίσκεται στο Ταμείο της. Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται 919.000 από μετόχους Ε.Φ. ΑΕΚ και «συνδεδεμένο μέρος»(;) όπως είναι η αντίστοιχη περιγραφή. Συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές κατά 135.452,78 Ευρώ πράγμα που σημαίνει πως αυτό είναι το έλλειμμα του Ταμείου που απορρόφησε αυτό το ποσό από την προηγούμενη Χρήση. Όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση των Ταμειακών Ροών ας συμβουλευτεί την σελίδα 16 (18η του pdf).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.195.510,93 -4.282.607,66 5.478.118,59
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ -1.188,75 0,00 -1.188,75
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.729.176,50 -781.266,96 -947.909,54
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 399.401,54 6.236.871,47 -5.837.469,93
ΣΥΝΟΛΑ -135.452,78 1.172.996,85 -1.308.449,63
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.785.822,70 612.825,85
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30/6/2018 1.650.369,92 1.785.822,70 -1.308.449,63

Β' Μέρος

Ο πρώτος πίνακας του Β' Μέρους περιέχει συνοπτικά τα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρείας, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στους επόμενους πίνακες. Τα Περιουσιακά Στοιχεία είναι αυτά στα οποία μπορεί και πρέπει να υπολογίζει η εταιρεία για την δραστηριότητα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.250.432,01 2.552.673,36 -302.241,35
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.107.019,21 1.202.579,46 904.439,75
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.309.941,92 2.386.460,87 -76.518,95
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.650.369,92 1.785.822,70 -135.452,78
ΣΥΝΟΛΑ 8.317.763,06 7.927.536,39 390.226,67

Ακολουθεί ο πίνακας Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις ο οποίος εμφανίζει μείωση κάτι λιγότερο από 12%.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.218.083,78 1.428.046,20 -209.962,42
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000.248,23 1.050.794,47 -50.546,24
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 32.100,00 73.832,69 -41.732,69
ΣΥΝΟΛΑ 2.250.432,01 2.552.673,36 -302.241,35

Ακολουθεί η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 75%.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 357.038,73 106.208,86 250.829,87
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 681,73 0,00 681,73
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 78.231,66 0,00 78.231,66
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 650.126,36 187.785,06 462.341,30
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 112.180,43 0,00 112.180,43
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 174,76 0,00 174,76
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 908.585,54 908.585,54 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 2.107.019,21 1.202.579,46 904.439,75

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφοριακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για τους περισσότερους από εσάς και τα οποία εμφανίζουν οριακή μείωση.

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 101.276,77 49.310,97 51.965,80
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.307.262,57 834.004,74 473.257,83
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 901.402,58 1.503.145,16 -601.742,58
ΣΥΝΟΛΑ 2.309.941,92 2.386.460,87 -76.518,95

Η τελευταία ανάλυση των Περιουσιακών Στοιχείων αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα, δηλαδή το Ταμείο της εταιρείας μειωμένο κατά το αρνητικό ποσό των Ταμειακών Ροών.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 135.753,11 15.526,27 120.226,84
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.514.616,81 1.770.296,43 -255.679,62
ΣΥΝΟΛΑ 1.650.369,92 1.785.822,70 -135.452,78

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία Απαιτήσεων οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις η οποία παρατίθεται απλά και μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 260.230,48 108.700,00 151.530,48
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 2.200.000,00 100.000,00 2.100.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 2.460.230,48 208.700,00 2.251.530,48

Εκτός όμως από τις Απαιτήσεις του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ υπάρχουν και οι Υποχρεώσεις της πλευράς του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Οι Υποχρεώσεις αυτές συνοπτικά είναι:

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 4.259.000,08 Ευρώ απαρτίζονται από πόσο 3.879.000,08 που αφορά δόσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών λήξης μετά την 30η Ιούνη 2019 και από ποσό 380.000 το οποίο αφορά την τελευταία Α.Μ.Κ. Δηλαδή, η Π.Α.Ε. χρωστά στην Ε.Φ. ΑΕΚ(;) το ποσό που η τελευταία έβαλε στο Μ.Κ.!!! Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και πέρυσι.

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση έφτασαν στα 3.239.972,36 από 3.933.047,20 Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση σχεδόν κατά 17,50%.

Παρατίθεται πρώτη η ανάλυση των Υποχρεώσεων πρός Προμηθευτές και οι συναφείς μ' αυτούς Υποχρεώσεις.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 773.786,96 688.342,43 85.444,53
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.416,39 88.479,85 -39.063,46
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 844.177,66 757.004,22 87.173,44
ΣΥΝΟΛΑ 1.667.381,01 1.533.826,50 133.554,51

Ακολουθούν οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες εκτοξεύθηκαν κατά σχεδόν 161%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1.220,00 0,00 1.220,00
ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 62.175,00 0,00 62.175,00
ΠΡΟΣ Φ.Π.Α. 339.888,41 215.008,51 124.879,90
ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 516.271,59 289.592,05 226.679,54
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 60.920,31 60.864,40 55,91
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 419.710,49 27.210,49 392.500,00
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 598.438,46 19.134,86 579.303,60
ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 249.121,29 0,00 249.121,29
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 935.367,23 608.822,79 326.544,44
ΣΥΝΟΛΑ 3.183.112,78 1.220.633,10 1.962.479,68

Κλείνοντας και το Β' Μέρος παραθέτω εδώ μια ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. με βάση τον χρόνο αποπληρωμής τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0-6 ΜΗΝΕΣ 7-12 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 1.943.892,33 1.943.892,33
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 4.259.000,08 4.259.000,08
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 160.630,29 160.630,29
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 93.149,18 93.149,18
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 833.690,51 833.690,51 0 1.667.381,02
ΒΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 43,93 0 0 43,93
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.636.175,36 1.603.797,00 0 3.239.972,36
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.591.556,39 1.591.556,39 0 3.183.112,78
ΣΥΝΟΛΑ 4.061.466,19 4.029.043,90 6.456.671,88 14.547.181,97

Γ' Μέρος

Στο Γ' Μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού της Π.Α.Ε. δίνονται αναλύσεις πληροφοριακού τύπου, όχι όμως λιγότερο σημαντικές για τον λόγο αυτό. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από τους πίνακες που ακολουθούν είναι  ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των Παροχών στο Προσωπικό. Η αύξηση φέτος ήταν της τάξης του 48,50%. Το προσωπικό στην Χρήση 2017-2018 ήταν στις 30 Ιούνη 132 άτομα, με μ.ο. τα 127.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.007.881,19 2.807.187,09 200.694,10
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 497.951,96 495.388,04 2.563,92
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 46.442,00 62.584,00 -16.142,00
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 1.616.654,31 116.948,86 1.499.705,45
   
ΣΥΝΟΛΑ 5.168.929,46 3.482.107,99 1.686.821,47

Ακολουθεί η ανάλυση μισθωμάτων ανά χρονική περίοδο οφειλής, με το υπόλοιπο να εμφανίζει ανεπαίσθητη αύξηση σχεδόν 14.000 Ευρώ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 539.020,00 0,00 539.020,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 315.300,00 720.600,48 -405.300,48
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 9.600,00 129.600,00 -120.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 863.920,00 850.200,48 13.719,52

Ακολουθεί ο πλέον αδιάφορος για τους περισσότερους πίνακας, απλά για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ 83.684,68 107.863,58 -24.178,90
ΣΥΝΟΛΑ 83.684,68 107.863,58 -24.178,90

Επόμενος πίνακας είναι αυτός του Καθαρού Δανεισμού. Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον πίνακα από Λογιστικής άποψης ο Καθαρός Δανεισμός είναι το συμψηφιστικό υπόλοιπο του συνολικού δανεισμού με το υπόλοιπο του Ταμείου. Είναι προφανές πως όσο μικρότερη τιμή έχει ο δείκτης τόσο το καλύτερο.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 1.943.892,33 2.368.221,63 -424.329,30
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 43,93 844.966,80 -844.922,87
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.650.369,92 1.785.822,70 -135.452,78
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 293.566,34 1.427.365,73 -1.133.799,39
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.994.268,38 862.568,69 4.131.699,69
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,06 1,65

Ο προτελευταίος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 01/07/2017 6.735.914,93
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017-2018 10.678.580,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -10.602.823,72
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2017-2018 -7.313.977,84
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 8.006.251,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2018 7.503.944,67

Για το τέλος αφήσαμε έναν επεξεργασμένο και συνοπτικό πίνακα σχετικά με τις δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική και τα Διευθυντικά Στελέχη. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30/6/2018 30/6/2017 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1.981.864,51 1.791.480,32 190.384,19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 690.930,61 2.044.290,40 -1.353.359,79
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α.Ε. 1.290.933,90 -252.810,08 1.543.743,98
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 93.965,33 4.825,16 89.140,17
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 222.988,58 121.389,96 101.598,62
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -129.023,25 -116.564,80 -12.458,45
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 8.858,86 0,00 8.858,86
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 385.519,96 412.492,10 -26.972,14
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -376.661,10 -412.492,10 35.831,00
  • Φέτος το συμψηφιστικό υπόλοιπο της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική δείχνει οφειλή 1.290.933,90 Ευρώ του Σωματείου στην Π.Α.Ε.
  • Η Π.Α.Ε. αγόρασε (συμψηφιστικά) από την Ερασιτεχνική υπηρεσίες ύψους 129.023,25 Ευρώ.

Το ποσό των 385.519,96 αφορά σε «Αγορά Υπηρεσιών» από τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη.

Επίλογος.

Η Χρήση 2017-2018 έκλεισε με σημαντικά Κέρδη για την Α.Ε.Κ. ύψους 1.595.699,69 Ευρώ. Οι Δείκτες Ρευστότητας οι οποίοι αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης του Συνόλου των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων προς τόσο τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους όσο και προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ήταν στην Χρήση ο μεν πρώτος 1,03 από 1,05 πέρυσι, ενώ στην δεύτερη είναι στο 0,57 από 0,52 πέρυσι. Στην πρώτη περίπτωση το σύνολο των «Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων» υπερκαλύπτουν τις «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις». Επιπλέον είναι ενδεικτικό της σταθεροποίησης των οικονομικών της Π.Α.Ε. το γεγονός ότι ο δεύτερος Δείκτης Ρευστότητας βελτιώθηκε καθώς οι Συνολικές Υποχρεώσεις μειώθηκαν κάτι λιγότερο από 650.000 Ευρώ.

Όσοι αρέσκονται σε περισσότερα στατιστικά ας διαβάσουν -και φέτος- τις σελίδες 5 & 6 (7 & 8 του pdf)της Έκθεσης του Δ.Σ. στους μετόχους. Εκεί θα βρούν και την χαζομάρα των Κερδών προ Αποσβέσεων & Φόρων τα οποία εφευρέθηκαν για να ωραιοποιούν τους Ισολογισμούς.

Τα Συνολικά Έσοδα (Τζίρος) της Χρήσης 2017-2018 ήταν 24.144.685,65 τα οποία εμφανίζουν αύξηση σχεδόν κατά 78% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση (13.584.488,39) εξ’ αιτίας της Ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Στην Χρήση που ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες πιστώνονται τα λεφτά από την αποτυχημένη αγωνιστικά, αλλά κερδοφόρα οικονομικά συμμετοχή στο CL. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να βελτιώσει αισθητά την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. Ωστόσο αυτό σχετίζεται και με το ύψος των Εξόδων και μένει να πιστοποιηθεί από τον Ισολογισμό της Χρήσης 2018-2019 όταν η Π.Α.Ε. μας κάνει την τιμή να τον δημοσιεύσει.

Συμπέρασμα;

Η οικονομική κατάσταση της νέας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. στην Χρήση 2017-2018 βελτιώθηκε παραμένοντας στάσιμη. Σ’ αυτό βοήθησαν τα λεφτά από την καλή της πορεία στο EUROPA που προκάλεσε τα αυξημένα Έσοδα σε συνδυασμό με την σταθερότητα (ανεπαίσθητη μείωση) των Συνολικών της Υποχρεώσεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο που γίνονται οι Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα της η Π.Α.Ε. ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μ.Κ. είναι στο 104,05% αντί του «σωστού» 43,02% αν τα 6.809.384,50 που έχουν καταλογιστεί «Υπέρ το Άρτιο» είχαν πιστωθεί στο Μ.Κ. (4.994.268,38 / 4.800.000,00 + 6.809.384,50).

 

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του 4ου Ισολογισμού της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

 

11 Ιούνη 2019
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 797 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ -ΠΡΩΤΟΙ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ- ΤΟΝ 4o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟ EUROPA LEAGUE ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ)