Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. (ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.
(ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

Σήμερα οι «πανταχού παρόντες» ξεκινούν την παρουσίαση της απόφασης-πορίσματος-έκθεσης-γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α. για την υπόθεση πολυ-ιδιοκτησίας της Ξάνθης και του «Γαύρου του Βορρά». Προκειμένου να γίνει πιο εύκολο κατανοητό το περιεχόμενο του μακροσκελούς κειμένου η παρουσίαση του θα γίνει τμηματικά. Υπενθυμίζουμε ότι όλη η απόφαση όπως έχει κυκλοφορήσει προέρχεται από μια αποκλειστική ανάρτηση της Μαίρης Μπενέα στο blog της (βλέπε εδώ) απ’ όπου και την αναπαρήγαγαν όλοι οι υπόλοιποι. Δυστυχώς στο κείμενο που αρχικά εστάλη υπάρχει ένα χάσμα κάποιας (κάποιων;) σελίδων (σελίδων), η οποία (οι οποίες) ευτυχώς δεν αφορούν το σκεπτικό της Επιτροπής, αλλά αυτό της κας Μαρούπα.

Στο πρώτο κομμάτι της παρουσίασης (βλέπε εδώ) περιλαμβάνεται τόσο η περιγραφή της διαδικασίας (που αφορά στις δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής) όσο και η επίκληση της νομοθεσίας με βάση την οποία αποφάσισε η Επιτροπή. Οι όποιες υπογραμμίσεις υπάρχουν είναι δικές μας και αφορούν σημεία που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά.

Προφανώς δεν έχει νόημα να υπάρξει οποιοσδήποτε σχολιασμός της απόφασης της Ε.Ε.Α. και ειδικά του συγκεκριμένου τμήματος της. Ωστόσο, έχει την αξία του να σημειώσουμε ότι όλα τα έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή (και με βάση τα οποία αυτή αποφάσισε) προέρχονται αποκλειστικά από τις Π.Α.Ε. Ξάνθη και τον «Γαύρο του Βορρά». Γιατί, οι δημοσιεύσεις που ο «γνήσιος Γαύρος» αλίευσε από τα Γ.Ε.ΜΗ. Κύπρου και Ελλάδας είναι οι δημοσιεύσεις που οι ίδιες οι Π.Α.Ε. επισήμως υπέβαλαν για λογαριασμό τους. Συνεπώς, η Επιτροπή βασίστηκε μόνο σε επίσημα έγγραφα και όχι σε κάποια μαρτυρία.

Από κει και πέρα η Επιτροπή όπως προκύπτει και από το Πρακτικό της έλαβε υπόψη:

  • Τον Ν. 2725/1999 όπως ισχύει τόσο σχετικά με την αρμοδιότητα της (άρθρο 77Α του Ν. 3057/2002) όσο και σχετικά με την πολυ-ιδιοκτησία (άρθρο 69).
  • Τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ίσχυε μέχρι και 31/12/2018 και ειδικότερα το άρθρο 42Ε παρ. 5 στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 69.
  • Τον Ν. 4548/2018 ο οποίος από 01/10/2019 αντικατέστησε τον Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα το άρθρο 99.
  • Τον Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και άλλες διατάξεις) και συγκεκριμένα αφ’ ενός το άρθρο 32 και αφ’ ετέρου το «Παράρτημα Α».
  • Το Εθνικό Δίκαιο συγκέντρωσης ελέγχου επιχειρήσεων.
  • Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο συγκέντρωσης ελέγχου επιχερήσεων.
  • Τον Κανονισμό Αδειοδότησης Συλλόγων της UEFA.
  • Τον UEFA Financial Fair Play Regulations (Κανονισμό).

Προφανώς οι δύο τελευταίοι θα μπορούσαν ν’ απαλειφθούν, αφού επί του προκειμένου η UEFA ΔΕΝ έχει δικούς της ξεχωριστούς κανόνες αλλά ενσωματώνει αυτούς που είναι κοινά αποδεκτοί. Ομοίως θα μπορούσαν να έχουν απαλειφθεί οι αναφορές στο Εθνικό Δίκαιο και μάλιστα σε συγκεκριμένους νόμους μιας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του Εθνικού.

Αντί επιλόγου επιλέξαμε ν’ αναπαράγουμε ένα τμήμα της απόφασης, το οποίο θεωρούμε ως το πλέον ενδιαφέρον:

«Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η Ε.Ε.Α. για να επιτελέσει το κρίσιμο εποπτικό έργο το οποίο έχει αναλάβει (βλ. άρθρα 75, 77 και 77 Α Ν. 2725/1999 όπως ισχύει), δικαιούται να λαμβάνει υπόψη της πληροφορίες και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (μεταξύ των οποίων καταγγελίες, αναφορές, αλλά και δημοσιεύματα ακόμα και φωτογραφικό υλικό) προκειμένου να διευκολυνθεί στην αποκάλυψη της αλήθειας για το συγκεκριμένο υπό εξέταση θέμα της αρμοδιότητάς της, ανεξαρτήτως μάλιστα εάν αυτά προέρχονται από πρόσωπα που έχουν ή όχι άμεσο έννομο συμφέρον δεδομένου ότι οι εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής ασκούνται αυτεπαγγέλτως σκοπούσες στην υπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος. Εξάλλου, από μια σειρά διατάξεων του αθλητικού νόμου προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι κεντρική στόχευση του νομοθέτη και συνακόλουθα μια από τις βασικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.Α. είναι ο έλεγχος του προσώπου των μετόχων κάθε Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.).

Τούτο όπως αναμφίβολα προκύπτει από το πλέγμα των σχετικών διατάξεων, ανάγεται στον πυρήνα της εποπτικής αποστολής της Ε.Ε.Α. προκειμένου όχι μόνο να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη και από το Σύνταγμα εποπτεία του κράτους στον αθλητισμό (ιδίως με τον έλεγχο κάθε φορά των προϋποθέσεων αλλά και των ποικίλων απαγορεύσεων για την απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου Α.Α.Ε.) αλλά και ο ανόθευτος ανταγωνισμός μεταξύ των Α.Ε.Ε. και η ακεραιότητα των αθλητικών διοργανώσεων, που επιτυγχάνεται ιδίως με τις διατάξεις για την απαγόρευση και τον έλεγχο της πολυϊδιοκτησίας η οποία εξετάζεται αποκλειστικά και δεσμευτικά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η παραπάνω βασική γενική αρμοδιότητα της Επιτροπής, χωρίς ουδόλως να περιορίζεται επιβεβαιώνεται σε πολλά σημεία του νόμου όπου προβλέπονται περαιτέρω εξειδικεύσεις όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στις αναλυτικότερες διατάξεις που επιτρέπουν τον έλεγχο της προέλευσης χρηματικών ποσών, στις διατάξεις του άρθρου 69 περί πολυϊδιοκτησίας κλπ. Είναι αυτονόητο ότι προϋπόθεση για την άσκηση αυτής της θεμελιώδους αρμοδιότητας της Επιτροπής περί του ελέγχου του προσώπου των μετόχων των ΑΑΕ είναι ότι τα πρόσωπα που ελέγχονται είναι τα αληθή. Η χρησιμοποίηση άλλων, παρένθετων προσώπων ή τεχνασμάτων ή αντεγγράφων ή εν γένει οποιωνδήποτε άλλων μεθοδεύσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη του αληθούς προσώπου του μετόχου συνιστά βαρύτατη και ευθεία παραβίαση των σχετικών διατάξεων του νόμου αφού σκοπεί ευθέως στην καταστρατήγηση των σκοπών του και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.»

 

Αυτό που έχει αξία να κρατήσει κάποιος απ' όλα τα παραπάνω είναι ότι η υπόθεση είναι στην ουσία της υπόθεση που αφορά τον ανταγωνισμό Α.Ε. (έστω και Αθλητικών) και ως τέτοια ΔΕΝ είναι στην αρμοδιότητα των αθλητικών πειθαρχικών οργάνων. Άλλωστε το απόσπασμα που ακολουθεί είναι απολύτως ξεκάθαρο:

«αλλά και ο ανόθευτος ανταγωνισμός μεταξύ των Α.Ε.Ε. και η ακεραιότητα των αθλητικών διοργανώσεων,...»

 

 

18 Φλεβάρη 2020
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 598 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. (ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ)