Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 5o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

   ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 5o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε.
(Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ
CHAMPIONS LEAGUE)

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 07 Ιούλη στο Γ.Ε.ΜΗ. ο Ισολογισμός της Π.Α.Ε. για την περίοδο 2018-2019 (βλέπε εδώ). Ο Ισολογισμός τον οποίο και παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε πίνακες περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε., την χρονιά που η ομάδα είχε την αποτυχημένη αγωνιστικά συμμετοχή στους ομίλους του CL. Στη Χρήση 2018-2019 η Π.Α.Ε. πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή Χρήση Κέρδη. Παρ’ όλα αυτά εφ’ όσον τα Κέρδη συμψηφίζουν προϋπάρχουσες Ζημιές δεν προκύπτει θέμα διάθεσης Κερδών και δημιουργίας Αποθεματικού ύψους 10%. Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των σχετικών πινάκων και τον σχολιασμό τους μια απαραίτητη προειδοποίηση:

Ότι διαβάζετε αφορά στην οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. σχεδόν 1 χρόνο πίσω. ΔΕΝ αντανακλούν την σημερινή της κατάσταση.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων τόσο για τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού όσο και για την ανάλυση τους όπως προκύπτει από το κείμενο που τον συνοδεύει. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπάρχει και σχετικό σχόλιο. Στο τέλος εκτός από τους απαραίτητους δείκτες δίνεται και το συμπέρασμα μας σχετικά με τον Ισολογισμό και την κατάσταση που αυτός περιγράφει. Αυτός που θα πάει κατευθείαν στο τέλος χωρίς να μελετήσει τους πίνακες θα έχει περισσότερες απορίες απ’ όσες έχει τώρα. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία σχετικά μεταξύ τους μέρη. Στη φετινή παρουσίαση έχουν προστεθεί στα κονδύλια του Ισολογισμού για τα οποία υπάρχει ανάλυση τ’ αντίστοιχα χρώματα για να εντοπίζετε ευκολότερα τους σχετικούς πίνακες. Φέτος η Π.Α.Ε. αντέγραψε τον Π.Α.Ο. και παρουσιάζει τα ποσά στρογγυλεμένα (χωρίς τα λεπτά). Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτουν διαφορές του 1 ή 2 Ευρώ στα τελικά αθροίσματα.

Α' Μέρος

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν τα μεγέθη του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ συγκρινόμενα με τα περσυνά. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτούς αναλύονται σ' άλλους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω οι συγκεκριμένοι παρατίθενται ασχολίαστοι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.085.121,00 1.050.687,00 34.434,00
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 15.465.926,00 7.503.944,67 7.961.981,33
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 173.022,00 181.587,95 -8.565,95
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0,00 27.237,19 -27.237,19
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.284.518,00 2.460.230,48 1.824.287,52
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.101.404,00 2.250.432,01 -1.149.028,01
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.754.983,00 2.107.019,21 -352.036,21
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.983.857,00 2.309.941,92 1.673.915,08
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 7.935.425,00 1.650.369,92 6.285.055,08
ΣΥΝΟΛΑ 35.784.256,00 19.541.450,35 16.242.805,65
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.180.000,00 4.800.000,00 380.000,00
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6.809.385,00 6.809.384,50 0,50
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -371.565,00 -6.615.116,12 6.243.551,12
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 1.943.892,33 -1.943.892,33
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡ/ΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 454.330,00 0,00 454.330,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93.149,00 93.149,18 -0,18
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.324.920,00 4.259.000,08 4.065.919,92
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 160.630,00 160.630,29 -0,29
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 7.116.616,00 1.667.381,01 5.449.234,99
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 43,93 -43,93
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.658.240,00 3.239.972,36 1.418.267,64
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.024.133,00 0,00 1.024.133,00
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.334.417,00 3.183.112,78 -848.695,78
ΣΥΝΟΛΑ 35.784.255,00 19.541.450,34 16.242.804,66

Ακολουθεί η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων σε σύγκριση με πέρυσι. Ο συμψηφισμός τους με τα Λειτουργικά Έξοδα που ακολουθούν μας δίνει τ’ αποτελέσματα της Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 4.682.855,00 4.281.608,14 401.246,86
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 8.782.559,00 5.547.441,36 3.235.117,64
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.500.000,00 2.558.038,16 -1.058.038,16
ΕΜΠΟΡΙΚΑ 16.888,00 13.405,33 3.482,67
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 19.120.784,00 9.021.521,00 10.099.263,00
ΛΟΙΠΑ 2.816.091,00 2.722.671,66 93.419,34
ΣΥΝΟΛΑ 36.919.177,00 24.144.685,65 12.774.491,35

Τα έσοδα από εισιτήρια αξίζουν μια ξεχωριστή ματιά και γι' αυτό παρατίθενται μόνα τους.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2.235.097,00 3.161.560,02 -926.463,02
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2.447.758,00 1.120.048,12 1.327.709,88
ΣΥΝΟΛΑ 4.682.855,00 4.281.608,14 401.246,86

Κοιτάζοντας τα σύνολα για τις δύο χρονιές παρατηρούμε ότι η περσυνή πραγματοποίησε ρεκόρ Εσόδων. Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,8 εκ. Ευρώ φτάνοντας στο ύψος των 37 εκ.

Ακολουθούν τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά σχεδόν 6,2 εκ. Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Σε σχέση με τα Έσοδα η αύξηση των Εξόδων ήταν περίπου η μισή και γι’ αυτό το Αποτέλεσμα Χρήσης ήταν Κερδοφόρο. Μετά τον συνοπτικό πίνακα ακολουθεί ανάλυση για κάθε κονδύλι με την σειρά εμφάνισης τους εκτός από τα: Απομείωση και Απόσβεση και Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων των οποίων η παρουσίαση ελάχιστα θα βοηθούσε την ουσιαστική ενημέρωση σας. Ωστόσο όποιος το επιθυμεί μπορεί ν' ανατρέξει στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό στις παραγράφους 6.18 & 6.19 στην σελίδα 43 (44η του pdf).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 377.758,00 139.177,60 238.580,40
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14.390.736,00 12.651.127,39 1.739.608,61
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2.087.081,00 1.147.410,52 939.670,48
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 201.369,00 177.271,40 24.097,60
ΛΟΙΠΑ 12.027.481,00 8.686.200,76 3.341.280,24
ΣΥΝΟΛΑ 29.084.425,00 22.801.187,67 6.283.237,33

Στο Κόστος Πωληθέντων περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστη εκτός από το κόστος συμβολαίων των παικτών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 290.819,00 92.073,05 198.745,95
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ 86.939,00 47.104,55 39.834,45
ΣΥΝΟΛΑ 377.758,00 139.177,60 238.580,40

Ακολουθούν οι Αμοιβές Ποδοσφαιρικού Τμήματος οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 7.834.513,00 6.484.560,07 1.349.952,93
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 6.556.222,00 6.166.567,32 389.654,68
ΣΥΝΟΛΑ 14.390.735,00 12.651.127,39 1.739.607,61

Τέλος παρατίθενται τα Λοιπά Έξοδα τα οποία και αυτά αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14%.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 981.130,00 805.435,38 175.694,62
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 79.530,00 90.992,00 -11.462,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 76.170,00 55.640,22 20.529,78
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 11.237,00 39.303,16 -28.066,16
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 1.398.992,00 893.568,35 505.423,65
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 231.139,00 192.322,81 38.816,19
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 337,00 9.581,55 -9.244,55
ΔΩΡΕΕΣ 20.000,00 119.345,00 -99.345,00
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 227.097,00 266.988,26 -39.891,26
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.839.120,00 1.791.326,60 5.047.793,40
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 819.720,00 723.027,42 96.692,58
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 1.000.000,00 319.785,00 680.215,00
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 343.011,00 3.378.885,00 -3.035.874,00
ΣΥΝΟΛΑ 12.027.483,00 8.686.200,75 3.341.282,25

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού με τις Ταμειακές Ροές που εξαιτίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μπήκαν στην ζωή μας. Οι Ταμειακές Ροές μας δείχνουν την προέλευση κάθε Ευρώ που διακινήθηκε στην Π.Α.Ε. καθώς και το τελικό ποσό που βρίσκεται στο Ταμείο της. Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται 585.000 από μετόχους όπως είναι η αντίστοιχη περιγραφή και μεταξύ άλλων και η χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 4.010.409 Ευρώ. Συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 6.285.055 Ευρώ εξ’ αιτίας της συμμετοχής στους ομίλους του CL. Όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση των Ταμειακών Ροών ας συμβουλευτεί την σελίδα 17 (18η του pdf).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 12.219.629,00 1.195.510,93 11.024.118,07
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 0,00 -1.188,75 1.188,75
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -2.578.239,00 -1.729.176,50 -849.062,50
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -3.356.335,00 399.401,54 -3.755.736,54
ΣΥΝΟΛΑ 6.285.055,00 -135.452,78 6.420.507,78
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.650.369,92 1.785.823,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30/6/2019 7.935.424,92 1.650.370,22 6.420.507,78

Β' Μέρος

Ο πρώτος πίνακας του Β' Μέρους περιέχει συνοπτικά τα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρείας, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στους επόμενους πίνακες. Τα Περιουσιακά Στοιχεία είναι αυτά στα οποία μπορεί και πρέπει να υπολογίζει η εταιρεία για την δραστηριότητα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.101.404,00 2.250.432,01 -1.149.028,01
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.754.983,00 2.107.019,21 -352.036,21
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.284.518,00 2.460.230,00 1.824.288,00
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 7.935.425,00 1.650.369,92 6.285.055,08
ΣΥΝΟΛΑ 15.076.330,00 8.468.051,14 6.608.278,86

Ακολουθεί ο πίνακας Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις ο οποίος εμφανίζει μείωση κάτι λιγότερο από 51% εξ’ αιτίας του σχηματισμού πρόβλεψης 1 εκ. την οποία για συμψηφίσαμε με το υπόλοιπο των «Πελατών Εσωτερικού». Η αντίστοιχε περσυνή πρόβλεψη ήταν μόνο 22.159 Ευρώ η οποία είχε και αυτή καταλογιστεί στους «Πελάτες Εσωτερικού».

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.289.113,00 1.218.083,78 71.029,22
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ -231.609,00 1.000.248,23 -1.231.857,23
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 43.900,00 32.100,00 11.800,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.101.404,00 2.250.432,01 -1.149.028,01

Ακολουθεί η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων οι οποίες μειώθηκαν κατά 17%.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2.457,00 6.847,00 -4.390,00
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 682,00 856,00 -174,00
ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 0,00 78.231,66 -78.231,66
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 951.144,00 1.112.498,00 -161.354,00
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Φ.Π.Α. 163.659,00 0,00 163.659,00
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 637.042,00 908.585,54 -271.543,54
ΣΥΝΟΛΑ 1.754.984,00 2.107.018,20 -352.034,20

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφοριακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για τους περισσότερους από εσάς και τα οποία εμφανίζουν αύξηση κατά 17%.

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 13.868,00 101.276,77 -87.408,77
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1.405.153,00 1.307.262,57 97.890,43
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.564.835,00 901.402,58 1.663.432,42
ΣΥΝΟΛΑ 3.983.856,00 2.309.941,92 1.673.914,08

Η τελευταία ανάλυση των Περιουσιακών Στοιχείων αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα, δηλαδή το Ταμείο της εταιρείας αυξημένο κατά το θετικό ποσό των Ταμειακών Ροών.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 1.211.495,00 135.753,11 1.075.741,89
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 6.723.929,00 1.514.616,81 5.209.312,19
ΣΥΝΟΛΑ 7.935.424,00 1.650.369,92 6.285.054,08

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία Απαιτήσεων οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις στις οποίες φέτος εμφανίζεται και ένα δάνειο 4 εκ. το οποίο θα σχολιάσουμε προσεχώς.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 260.330,00 260.230,48 99,52
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 13.778,00 2.200.000,00 -2.186.222,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.010.409,00 0,00 4.010.409,00
ΣΥΝΟΛΑ 4.284.517,00 2.460.230,48 1.824.286,52

Εκτός όμως από τις Απαιτήσεις του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ υπάρχουν και οι Υποχρεώσεις της πλευράς του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Οι Υποχρεώσεις αυτές συνοπτικά είναι:

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 8.324.920 Ευρώ απαρτίζονται από πόσο 7.739.920 που αφορά δόσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών λήξης μετά την 30η Ιούνη 2020 και από ποσό 585.000 το οποίο αφορά καταθέσεις μετόχων που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η μετοχοποίηση τους.

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση έφτασαν στα 4.658.240 από 3.239.972 Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση σχεδόν κατά 14%.

Παρατίθεται πρώτη η ανάλυση των Υποχρεώσεων πρός Προμηθευτές και οι συναφείς μ' αυτούς Υποχρεώσεις.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.792.643,00 773.786,96 4.018.856,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.823.780,00 49.416,39 1.774.363,61
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 500.193,00 844.177,66 -343.984,66
ΣΥΝΟΛΑ 7.116.616,00 1.667.381,01 5.449.234,99

Ακολουθούν οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά σχεδόν 27%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,00 1.220,00 -1.220,00
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 23.048,00 23.048,00 0,00
ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 5.040,00 62.175,00 -57.135,00
ΠΡΟΣ Φ.Π.Α. 0,00 339.888,41 -339.888,41
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 690.309,00 493.539,00 196.770,00
ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 11.741,00 8.015,00 3.726,00
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 13.129,00 14.718,00 -1.589,00
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 71.685,00 60.920,31 10.764,69
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 506.662,00 396.662,00 110.000,00
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 484.547,00 598.438,46 -113.891,46
ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 128.305,00 249.121,29 -120.816,29
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 399.949,00 935.367,23 -535.418,23
ΣΥΝΟΛΑ 2.334.415,00 3.183.112,70 -848.697,70

Κλείνοντας και το Β' Μέρος παραθέτω εδώ μια ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. με βάση τον χρόνο αποπληρωμής τους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0-6 ΜΗΝΕΣ 7-12 ΜΗΝΕΣ 1-5 ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.324.920,00 8.324.920,00
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.167.208,00 1.167.208,00 2.334.416,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.167.208,00 1.167.208,00 8.324.920,00 10.659.336,00

 

Γ' Μέρος

Στο Γ' Μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού της Π.Α.Ε. δίνονται αναλύσεις πληροφοριακού τύπου, όχι όμως λιγότερο σημαντικές για τον λόγο αυτό. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από τους πίνακες που ακολουθούν είναι  ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των Παροχών στο Προσωπικό. Η αύξηση φέτος ήταν της τάξης του 12,50%. Το προσωπικό στην Χρήση 2018-2019 ήταν στις 30 Ιούνη 117 άτομα, από 132 πέρυσι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.761.861,00 3.007.881,19 1.753.979,81
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 507.479,00 497.951,96 9.527,04
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 39.962,00 46.442,00 -6.480,00
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 1.201.608,00 1.616.654,31 -415.046,31
   
ΣΥΝΟΛΑ 6.510.910,00 5.168.929,46 1.341.980,54

Ακολουθεί η Ανάλυση Μισθωμάτων ανά χρονική περίοδο οφειλής, με το υπόλοιπο να εμφανίζει μείωση σχεδόν κατά 67%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 281.683,00 539.020,00 -257.337,00
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 0,00 315.300,00 -315.300,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 0,00 9.600,00 -9.600,00
ΣΥΝΟΛΑ 281.683,00 863.920,00 -582.237,00

Ακολουθεί ο πλέον αδιάφορος για τους περισσότερους πίνακας, απλά για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ -96.634,00 -83.684,68 -12.949,32
ΕΣΟΔΑ 10.409,00 0,00 10.409,00
ΣΥΝΟΛΑ -86.225,00 -83.684,68 -2.540,32

Επόμενος πίνακας είναι αυτός του Καθαρού Δανεισμού. Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον πίνακα από Λογιστικής άποψης ο Καθαρός Δανεισμός είναι το συμψηφιστικό υπόλοιπο του συνολικού δανεισμού με το υπόλοιπο του Ταμείου. Είναι προφανές πως όσο μικρότερη τιμή έχει ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Δεδομένου ότι στη Χρήση 2018-2019 η Π.Α.Ε. δεν δανείστηκε ο δείκτης έγινε αρνητικός.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0,00 1.943.892,33 -1.943.892,33
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0,00 43,93 -43,93
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 7.935.425,00 1.650.369,92 6.285.055,08
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ -7.935.425,00 293.566,34 -8.228.991,34
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.617.820,00 4.994.268,38 6.623.551,62
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -0,68 0,06

Ο προτελευταίος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 01/07/2018 7.503.945,00
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018-2019 19.134.920,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -9.906.481,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2017-2018 -8.643.324,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 7.376.867,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2019 15.465.927,00

Για το τέλος αφήσαμε έναν επεξεργασμένο και συνοπτικό πίνακα σχετικά με τις δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική και τα Διευθυντικά Στελέχη. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30/6/2019 30/6/2018 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1.817.656,00 1.981.864,51 -164.208,51
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 260.731,00 690.930,61 -430.199,61
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α.Ε. 1.556.925,00 1.290.933,90 265.991,10
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22.621,00 93.965,33 -71.344,33
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 150.520,00 222.988,58 -72.468,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -127.899,00 -129.023,25 1.124,25
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 0,00 8.858,86 -8.858,86
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 400.166,00 385.519,96 14.646,04
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -400.166,00 -376.661,10 -23.504,90

  • Φέτος το συμψηφιστικό υπόλοιπο της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική δείχνει οφειλή 1.556.925 Ευρώ του Σωματείου στην Π.Α.Ε.
  • Η Π.Α.Ε. αγόρασε (συμψηφιστικά) από την Ερασιτεχνική υπηρεσίες ύψους 127.899 Ευρώ.

Το ποσό των 400.166 αφορά σε «Αγορά Υπηρεσιών» από τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη.

Επίλογος.

Η Χρήση 2018-2019 έκλεισε με μεγάλα Κέρδη για την Α.Ε.Κ. ύψους 6.243.552 Ευρώ. Οι Δείκτες Ρευστότητας οι οποίοι αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης του Συνόλου των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων προς τόσο τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους όσο και προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ήταν στην Χρήση ο μεν πρώτος 0,98 από 1,03 πέρυσι, ενώ στην δεύτερη είναι στο 0,61 από 0,57 πέρυσι. Είναι ενδεικτικό της σταθεροποίησης των οικονομικών της Π.Α.Ε. το γεγονός ότι ο δεύτερος Δείκτης Ρευστότητας βελτιώθηκε καθώς οι Συνολικές Υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 9.619.252 Ευρώ.

Όσοι αρέσκονται σε περισσότερα στατιστικά ας διαβάσουν -και φέτος- τη σελίδα 5 (6 του pdf)της Έκθεσης του Δ.Σ. στους μετόχους. Εκεί θα βρούν και την χαζομάρα των Κερδών προ Αποσβέσεων & Φόρων τα οποία εφευρέθηκαν για να ωραιοποιούν τους Ισολογισμούς.

Τα Συνολικά Έσοδα (Τζίρος) της Χρήσης 2018-2019 ήταν 36.919.177 τα οποία εμφανίζουν αύξηση σχεδόν κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση (24.144.685,65) εξ’ αιτίας της συμμετοχής στους ομίλους του CL.

Συμπέρασμα;

Η οικονομική κατάσταση της νέας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. στην Χρήση 2018-2019 βελτιώθηκε σημαντικά παραμένοντας όμως στάσιμη εξ’ αιτίας της μεγάλης αύξησης των Χρεών.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο που γίνονται οι Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα της η Π.Α.Ε. ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μ.Κ. είναι στο 224,28% αντί του «σωστού» 96,90% αν τα 6.809.384,50 που έχουν καταλογιστεί «Υπέρ το Άρτιο» είχαν πιστωθεί στο Μ.Κ. (11.617.820 / 5.180.000,00 + 6.809.384,50).

Όπως σημειώνει η Π.Α.Ε. στην Χρήση 2018-2019 αποπληρώθηκε μεν το δάνειο στη LESKIRA HOLDINGS CO. LTD ύψους 1.943.892,33 Ευρώ εκχώρησε δε στην Τράπεζα Πειραιώς τα έσοδα από το τηλεοπτικό της συμβόλαιο.

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του 5ου Ισολογισμού της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

22 Ιούλη 2020
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 1364 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 5o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE)