Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
(ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)

(Επανόρθωση: Από λάθος υπολογισμό θεωρήθηκε ότι η Ε.Φ. ΑΕΚ είχε λάβει το 80% των μετοχών της Π.Α.Ε. αντί του σωστού 72%. Ωστόσο το 1,2 εκ. Ευρώ που εισέφερε στο Μ.Κ. της Π.Α.Ε. αντιστοιχούσε στο 80% του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Συνεπώς κάποια από τα τμήματα του κειμένου που ακολουθεί κατ' ανάγκη δεν ισχύουν.).

Την 9η Φλεβάρη 2015 η Ε.Ε.Α. ενέκρινε την απόκτηση από την «Ένωση Φίλων Α.Ε.Κ.» μετοχών της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. αξίας 1,2 εκ. Ευρώ. Στην Α.Μ.Κ. δεν συμμετείχε άλλος εκτός της Ε.Φ.Α. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. είναι πλέον 1,5 εκ. Ευρώ. Ωστόσο σε δημοσιεύματα αναφέρεται ότι η Ε.Φ.Α. είναι κάτοχος του 72% και όχι του 80% που μας δίνει η διαίρεση του ποσού που δαπάνησε η Ε.Φ.Α. προς το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο (1,2/1,5x100), Σήμερα λοιπόν μέσω ενός ταχύρυθμου μαθήματος Λογιστικής θα λύσουμε το ζήτημα αυτό, δίνοντας παράλληλα μια ερμηνεία του 72% που εμφανίστηκε στον ΑΕΚτζήδικο τύπο.

Για να γίνει κατανοητό χωρίς παρερμηνείες το ταχύρυθμο μάθημα Λογιστικής πρέπει εισαγωγικά να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί:

Μετοχικό Κεφάλαιο: Είναιτα κεφάλαια που διατίθενται για την χρηματοδότηση της επιχείρησης. Θεωρητικά τα κεφάλαια αυτά «δεσμεύονται» για την εξασφάλιση των δανειστών και κάθε είδους πιστωτών της επιχείρησης, αφού απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στην περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο ζημιών. Π.χ. αν η επιχείρηση έχει συνολικές ζημιές 10 εκ. και σε μια χρήση έχει κέρδη 9 εκ. δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα αφού τα κέρδη της δεν υπερκαλύπτουν τις συνολικές ζημιές. Αν τις υπερκάλυπταν (π.χ. 11 εκ. κέρδη), τότε μέρισμα θα διανεμόταν στην διαφορά μεταξύ των δύο ποσών (στο 1 εκ.). Το μετοχικό κεφάλαιο ισούται πάντα με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών επί την ονομαστική τους αξία. Λογιστικά το ποσό καταχωρείται στον λογαριασμό 40.00 (βλέπε εδώ).

Μετοχή: Είναι η «απόδειξη» της καταβολής χρημάτων στην εταιρεία. Η τιμή της είναι το «άρτιο». Οποιαδήποτε καταβολή σε σχέση με την Α.Μ.Κ. η οποία υπερβαίνει το γινόμενο της τιμής της μετοχής επί του αριθμού των μετοχών είναι «υπέρ το άρτιο» και μόνον αυτή καταχωρείται λογιστικά στον λογαριασμό 41.00.

Ίδια Κεφάλαια: Είναι το σύνολο των λογαριασμών 40-43. Περιλαμβάνουν δηλαδή τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και την διαφορά υπέρ το άρτιο μαζί με τα συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης (για την ώρα η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. δεν έχει ιστορικό ούτε κερδών ούτε και ζημιών).

Στην περίπτωση της Α.Ε.Κ. υπάρχουν τα εξής δεδομένα:

 • Η τιμή της μετοχής είναι 10 Ευρώ.
 • Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.500.000 Ευρώ, το οποίο με την τιμή της μετοχής στα 10 Ευρώ σημαίνει ότι έχουν εκδοθεί συνολικά 150.000 μετοχές.
 • Ποσοστό 10% από το μετοχικό κεφάλαιο δίνεται δωρεάν στην Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ.

Από τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τους ορισμούς που δώσαμε προκύπτουν τα εξής:

Προκειμένου να καλυφθεί η χρηματική απώλεια από την δωρεάν διάθεση των μετοχών της Ερασιτεχνικής οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στις Α.Μ.Κ. πληρώνουν το ποσό αυτό με την επιβολή «καπέλου» στην τιμή της μετοχής (η οποία όμως παραμένει ανεπηρέαστη από το «καπέλο» αυτό).

Δεδομένης της τιμής της μετοχής στα 10 Ευρώ θα έπρεπε μια αύξηση 10% επί της ονομαστικής διάθεσης να καλύπτει την απώλεια από την δωρεάν διάθεση των μετοχών στο Σωματείο. Όμως αυτό στην πράξη δεν ισχύει ειδικά για τιμή μετοχής στα 10 Ευρώ. Να γιατί:

 • Έστω Α.Μ.Κ. 300.000 με τιμή μετοχής στα 10 Ευρώ (δηλ. 30.000 μετοχές x10 Ευρώ).
 • Έστω ότι ποσοστό 10% διατίθεται δωρεάν στην Ερασιτεχνική (δηλ. 3.000 μετοχές αξίας 30.000 Ευρώ).
 • Οι υπόλοιπες 27.000 θα πρέπει ν’ αποφέρουν 300.000 Ευρώ.
 • Θεωρητικά αύξηση της τιμής διάθεσης (και όχι της ονομαστικής) κατά 10% (στα 11 Ευρώ) θα μπορούσε ν’ αποφέρει τα 30.000 που λείπουν. (δηλ. 27.000 x 11 Ευρώ = 297.000). Επειδή ο αριθμός που προκύπτει από τη συνέχιση των υπολογισμών (11,111…) είναι άρρητος (δεν μπορεί να γραφτεί σαν κλάσμα) και περιοδικός (συνεχίζεται επ’ άπειρο) η «σωστή» τιμή είναι 11,12 Ευρώ.
 • Το γινόμενο των 27.000 μετοχών επί 11,12 Ευρώ ανά μετοχή μας δίνει 300.240 Ευρώ. Δεδομένου ότι το μετοχικό κεφάλαιο ισούται πάντα με το γινόμενο του αριθμού των μετοχών επί την ονομαστική τους αξία τα υπερβάλλοντα 240 Ευρώ καταχωρούνται στον λογαριασμό 41.00 (Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»).

Βλέπουμε λοιπόν πως αν η πρώτη Α.Μ.Κ. είχε γίνει «ορθόδοξα» το μετοχικό κεφάλαιο θα ήταν 300.000 και η υπέρ το άρτιο διαφορά 240 Ευρώ.

Αντίστοιχα για το 1,2 εκ. της δεύτερης Α.Μ.Κ. έχουμε:

 • 120.000 μετοχές x 10 Ευρώ = 1.200.000 Ευρώ.
 • 12.000 μετοχές (120.000 x 10%) δίνονται δωρεάν στην Ερασιτεχνική.
 • Άρα οι υπόλοιπες 108.000 μετοχές πρέπει ν’ αποφέρουν 1,2 εκ Ευρώ. Όπως είδαμε και παραπάνω η «σωστή» τιμή είναι 11,12 Ευρώ. Με την τιμή αυτή έχουμε: 108.000 x 11,12 = 1.200.960.
 • To 1,2 εκ. καταχωρείται ως μετοχικό κεφάλαιο στον λογαριασμό 40.00 και τα 960 Ευρώ στον λογαριασμό 41.00 (Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»).

Συνολικά και από τις δύο Α.Μ.Κ. έχουμε 1.500.000 ως μετοχικό κεφάλαιο και 960 Ευρώ ως διαφορά υπέρ το άρτιο. Έτσι λειτουργεί σωστά η διαδικασία της Α.Μ.Κ. λαμβάνοντας υπ’ όψη και το δωρεάν ποσοστό της Ερασιτεχνικής.

Τώρα θα σας δώσουμε μια εξήγηση γιατί εμφανίζεται το 72% αντί του 80% ως το ποσοστό της Ε.Φ.Α.

Αν ισχύει το 72% τότε με την βοήθεια της απλής μεθόδου των τριών βρίσκουμε πώς το μετοχικό κεφάλαιο θα έπρεπε να είναι 1.666.666 Ευρώ. Αυτό όμως είναι λάθος αφού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 1.5 εκ.

Αυτό που υποθέτουμε ότι έχει γίνει είναι πως στην πρώτη αύξηση υπολογίστηκε λάθος το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί και αντί 300.240 καταβλήθηκαν 330.000 Ευρώ. Το ίδιο λάθος επαναλήφθηκε και στην δεύτερη αύξηση και αντί 1.200.960 καταβλήθηκαν 1.320.000 Ευρώ. Δηλαδή συνολικά καταβλήθηκαν 1,65 εκ. Ευρώ. Αν όντως έχει γίνει έτσι τα παραπάνω 150.000 Ευρώ θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον 41.00.

Κάποιος υπολογίζει λανθασμένα και αυτά τα 150.000 στο μετοχικό κεφάλαιο, οδηγώντας έτσι σε λάθος μετοχικά ποσοστά. Δεδομένου ότι η Ερασιτεχνική δεν μπορεί να έχει πάνω από 10% (εκτός αν κάποιος ήδη μέτοχος της παραχωρήσει μετοχές του) οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Εφόσον τα δημοσιεύματα μας πληροφορούν ότι η Ε.Φ.Α. έχει 72% οι Γάντζουλας και Αγγελόπουλος έχουν από 9% έκαστος.

Βέβαια υπάρχει και μια άλλη εξήγηση η οποία όμως δεν υποστηρίζεται από τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές ως τώρα. Στην περίπτωση αυτή το 1,2 εκ. της δεύτερης αύξησης το κάλυψαν παραπάνω από ένας μέτοχοι. Είναι γνωστό από το ρεπορτάζ ότι στην δεύτερη αύξηση δεν έλαβαν μέρος οι Γάντζουλας και Αγγελόπουλος με αποτέλεσμα τα ποσοστά τους να συρρικνωθούν. Αν το 72% είναι σωστό και αφού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 1,5 εκ. (πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ) τότε αντιστοιχεί σε 108.000 των 10 Ευρώ δηλαδή σε 1.080.000. λείπουν ακόμη 120.000 ως τα 1,2 εκ. της δεύτερης αύξησης. Αν λοιπόν το ποσοστό του 72% ισχύει κάποιος (ή κάποιοι) έβαλαν αυτά τα 120.000 Ευρώ. Ξέρει κανείς τίποτα επ’ αυτού ή απλά τα ποσοστά υπολογίστηκαν λάθος;

Ηθικό δίδαγμα: Ο «σωστός» κάθε φορά τρόπος επίλυσης προκύπτει μόνο από την επαλήθευση του αποτελέσματος που δίνει. Επαλήθευση είναι η αντίστροφη του τρόπου επίλυσης διαδικασία από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα αρχικά δεδομένα.

Σημείωση: Πιο αναλυτικά και κατανοητά δεν γινόταν να τα γράψουμε. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε ξανά.

 

Υ.Γ.1. Ερμηνεύσαμε το ρεπορτάζ των ΑΕΚτζήδικων μέσων με όλους τους «λογικούς» τρόπους εκτός από έναν. Αποκλείσαμε δηλαδή την περίπτωση η τιμή της μετοχής ν’ άλλαξε από την πρώτη στην δεύτερη Α.Μ.Κ. Ο λόγος που το κάναμε (εκτός από το ότι δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ) ήταν γιατί για να επιβεβαιωθούν τα νούμερα θα έπρεπε η τιμή της μετοχής να μην είναι «στρογγυλή» κάτι που δεν συνηθίζεται στον χώρο των επιχειρήσεων.

Υ.Γ.2. Αν οι δημοσιογράφοι της Α.Ε.Κ. θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο ας δώσουν στην δημοσιότητα το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο που προβέπεται στό άρθρο 69Α του Ν. 3057/2002 (σελ.4547) να μάθουμε από τη μιά τι προβλέπεται εκεί μέσα και από την άλλη να δεί και ο κόσμος πως συντάσσονται αυτά τα business plans. Επίσης να δούμε αν το επιχειρηματικό αυτό σχέδιο υπογράφεται από τους ίδιους Ορκωτούς Ελεγκτές/Λογιστές.   

 

23 Φλεβάρη 2015.
παρατηρητήριο. 

 

 

Διαβάστηκε 9744 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)